تیم ما
نیما سالارکیا
CS50x Iran مدیر
image
محمدرضا شعبانی
سرپرست تیم فنی
image
امیر حسین فروغی
سرپرست تیم علمی

ahforoughi98@gmail.com

image
حسن قلیچ خانی
تیم مارکتینگ
image
محمد موذن
تیم مارکتینگ
image
محمد امین صدقی
تیم محتوا
image
رامین مومنی
تیم طراحی
image
سید امین مهدویان
تیم اسپانسرینگ
image
حبیب جعفری
سرپرست تیم پشتیبانی
image
امیر عطوفی
تیم علمی و ترجمه
image
زهرا حقگو
تیم علمی و ترجمه
image
مونا مهرابی
تیم علمی و ترجمه
image
مریم علیپور
تیم علمی و ترجمه
image
محمد حسین ملک‌ پور
تیم علمی و ترجمه
image
محمد سروش غفاری
تیم علمی و ترجمه
image
نیما افشار
تیم علمی و ترجمه
image
هادی طایفه کاظمی
تیم تدارکات و صحنه
image
علی امینی
تیم تدارکات و صحنه
image
شیما خواجویی
تیم تدارکات و صحنه
image